Logo
  •  +33 (0)6.60.93.69.11

FOLLOW US ON

ALGEMENE VOORWAARDEN VINTAGE ROADS

Voor alle reserveringen op de Vintage Roads-website (www.vintageorads.fr) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing:

1 Uitleg van begrippen

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Voertuig: motorrijtuig, in de zin van automobiel, camper, transportbus of bromscooter, zijnde het object van de huurovereenkomst. VR verhuurt uitsluitend oude voertuigen, zogeheten ‘young-/ oldtimers’, voor recreatief gebruik. De voertuigen van Vintage Roads (VR) worden goed onderhouden en verkeren – zeker gezien de leeftijd – in prima staat. De voertuigen voldoen aan de geldende technische eisen, maar wijken qua comfort en
rij eigenschappen af van hetgeen gangbaar is bij moderne voertuigen en het verkeer in de huidige tijd.

1.2 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de huurovereenkomst aangaat.
1.3 VR: Vintage Roads is een merknaam van SARL 2cv Experience.com die – vertegenwoordigd door haar bestuurders of medewerkers – als verhuurder met de huurder de overeenkomst aangaat.
1.4 Bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.
1.5 Schade: de schade die VR direct of indirect lijdt ten gevolge van beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten; met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor VR (kentekenhouder), of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.
1.6 Bedragen: de in deze tekst genoemde bedragen, die telkens inclusief eventuele BTW zijn.
1.7 Huurovereenkomst: de schriftelijke overeenkomst met inbegrip van de onderhavige voorwaarden, die zowel door de huurder als VR is ondertekend. In de huurovereenkomst wordt vastgesteld welk(e) voertuig(en) de huurder huurt en gedurende welke periode, verder aangeduid als de huurperiode. Tevens wordt het factuurbedrag vermeld.
1.8 Afhaallocatie: plaats waar vanuit het voertuig wordt verhuurd en (tenzij anders afgesproken) ook weer wordt teruggebracht.

2 Reserveren en annuleren

2.1 Een schriftelijke offerte van VR geldt als aanbod en reservering gedurende de periode waarbinnen de huurder deze dient te hebben geaccepteerd.
2.2 De huurovereenkomst komt eerst tot stand op het moment dat VR een
bevestiging van akkoord door de huurder heeft ontvangen. De huurder kan schriftelijk bevestigen of per e-mail.
2.3 Door de in lid 2 bedoelde bevestiging gaat de huurder tevens akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden en verklaart hij tevens deze te hebben ontvangen.
2.4 Eventuele aanpassingen nadien zijn in overleg mogelijk, doch laten alle overige condities nadrukkelijk in stand.
2.5 Een (gedeeltelijke) annulering is mogelijk, met uitzondering van
groepsreserveringen. Hier zijn kosten aan verbonden:

• Tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode: 50% van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht.
• Vanaf 14 dagen voor aanvang van de huurperiode: 100% van het factuurbedrag wordt in rekening gebracht.
• Op reserveringen die VR heeft gemaakt bij derden wordt bij annulering geen restitutie verleend.
2.6 Het is aan de huurder zelf (om te besluiten) om een annuleringsverzekering af te sluiten.
2.7 VR is gerechtigd om de huurovereenkomst te annuleren indien er zich situatie(s) voordoen buiten de invloedssfeer van VR die beschikbaarstelling van het voertuig verhinderen. De huurder heeft in dat geval recht op geld terug maar kan geen aanspraak op schadevergoeding laten gelden.
2.8 Huurder is verplicht zich voor vertrek met het voertuig te legitimeren en een kopie van zijn rijbewijs achter te laten.

3 Betaling

3.1 50% van het factuurbedrag zoals in de huurovereenkomst staat vermeld dient binnen 14 dagen na de totstandkoming van de huurovereenkomst door de huurder te worden voldaan. Het restant wordt uiterlijk twee weken voor vertrek betaald, tenzij anders afgesproken.
3.2 Het definitief verschuldigd bedrag kan afwijken van het factuurbedrag, afhankelijk van aanvullende afspraken en bijkomende kosten ten gevolge van schade, brandstoftekort etc. Indien het voertuig te laat wordt ingeleverd, kan VR extra kosten in rekening brengen.
3.3 VR heeft in geval van niet tijdige betaling het recht om de huurovereenkomst te ontbinden. De betalingsverplichting van de huurder blijft dan in stand.
3.4 In geval van niet tijdige betaling komen de incassokosten en eventuele gerechtelijke kosten voor rekening van de huurder. Deze incassokosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met de registratiekosten ad € 25,-.

4 Kosten verbonden aan gebruik van het voertuig

4.1 Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijvoorbeeld brandstof, tolgelden en parkeergelden voor rekening van de huurder, tenzij anders afgesproken.
4.2 Na afloop van de huurperiode dient het voertuig met een volle tank benzine te worden ingeleverd, tenzij anders afgesproken.
4.3 Voor het aftanken van een voertuig door VR geldt mogelijk een hogere benzineprijs.

5 Gebruik van het voertuig

5.1 Huurder is er zich van bewust dat het voertuig een klassieker betreft met alle charmes, maar ook met de beperkingen en de ongemakken van dien.
5.2 Huurder dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Huurder doet bij vertrek opgave van de reisbestemming, indien hij wenst af te wijken van de routebeschrijving van VR.
5.3 Huurder realiseert zich dat het voertuig wat betreft snelheid en eigenschappen niet geschikt is voor gebruik op de autosnelweg. Partijen staat een recreatief gebruik voor ogen en huurder is gehouden om gebruik te maken van de secundaire routes. In geval van pech op de
autosnelweg zijn de mogelijkheden van VR tot repatriëring in eigen beheer beperkt. Indien een derde partij wordt ingeschakeld om het voertuig af te slepen of te bergen komen de hiermee gemoeide kosten voor rekening van de huurder.
5.4 Huurder is verplicht erop toe te zien dat de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden door bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig worden nageleefd. Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen van gedragingen van gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.
5.5 Huurder is ervoor verantwoordelijk dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de gesteldheid die voor het besturen van het voertuig is vereist.
5.6 Personen dienen ten minste een jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs om het voertuig te mogen besturen, en leeftijd van 19 jaar te hebben bereikt voor de aanvang van de huurperiode.
5.7 Huurder dient ingeval van meerijdende kinderen te zorgen voor een degelijk kinderzitje. Een kind neemt in elk geval wél één beschikbare plaats in het voertuig in.
5.8 VR geeft voor vertrek een (video)instructie.
5.9 VR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder.
5.10 Het is huurders niet anders dan met toestemming van VR toegestaan het voertuig door te verhuren aan derden.
5.11 Het is de huurder ten strengste verboden in het voertuig te roken.
5.12 De huurder is toegestaan huisdieren in het voertuig te vervoeren, mits er logische voorzorgsmaatregelen worden genomen om eventuele beschadiging aan het voertuig te voorkomen.
5.13 Huurder dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en controleert met regelmaat het oliepeil.
5.14 Huurder dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken.
5.15 VR behoudt te allen tijde het recht om in geval van strijd met voorgaande bepalingen, het voertuig in te vorderen en/ of een of meer bestuurders verder gebruik te ontzeggen.

6 Eigen risico

6.1 De huurder gaat akkoord met het geldende eigen risico. Standaard is het eigen risico €1000,- excl. btw. per ongeval. Dit eigen risico is tegen een afkoopsom te verlagen.
6.2 Het eigen risico houdt in dat schades aan het voertuig, andere objecten en letselschade bij derden, die zijn ontstaan tijdens de huurperiode kunnen worden verhaald bij de huurder tot het maximum van het overeengekomen eigen risico bedrag.
6.3 Het eigen risico voor de huurder is een brengschuld. In geval van schade is de huurder onmiddellijk het volledige bedrag van het eigen risico, na aftrek van de eventueel betaalde borg, te voldoen.
6.4 VR houdt zich hiermee het recht voor om tot één jaar na aanvang van de huurperiode onvoorziene kosten die direct zijn veroorzaakt door de huurder in rekening te brengen.
6.5 Het eigen risico is de maximale aansprakelijkheid van de huurder voor schade per schadegeval, tenzij het voertuig niet is gebruikt overeenkomstig met deze algemene voorwaarden, het toepasselijk recht of er sprake is van nalatigheid.

7 In geval van schade

7.1 Huurder is verplicht het voertuig in te leveren op de afgesproken locatie in dezelfde staat als bij vertrek, uiterlijk op de dag en het tijdstip zoals afgesproken in de huurovereenkomst.
7.2 De huurder is aansprakelijk voor schade aan het voertuig ontstaan vanaf aanvang van de huurperiode tot het moment dat VR het voertuig in ontvangst heeft genomen. Dit geldt ook als het voertuig op het moment van enige gebeurtenis niet door de huurder wordt bestuurd of beheerd. Deze aansprakelijkheid vervalt alleen wanneer de huurder kan aantonen dat het voertuig schadevrij is ingeleverd.
7.3 Indien de huurder het vermoeden heeft dat er iets aan het voertuig mankeert dient de huurder onmiddellijk contact op te nemen met VR.
7.4 Indien een door VR afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan VR of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
7.5 VR heeft een degelijke inzittendenverzekering. Indien een gebruiker tijdens het gebruik van het voertuig schade of letsel oploopt heeft de huurder het recht aanspraak te doen op deze verzekering.
7.6 Het is de huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken in geval van schade of een gebrek aan het voertuig als dit kan leiden tot verergering hiervan of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
7.7 In geval van schade of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is de huurder verplicht:

• VR onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen
• De instructies van VR op te volgen.
• Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan VR of diens verzekeraar te verstrekken.
• Binnen 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan VR te overleggen.
• VR en door VR aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.

8 Kosten van reparaties en schade

8.1 In geval van een defect aan het voertuig is de huurder verplicht VR onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen.
8.2 De kosten van reparatiewerkzaamheden die tijdens de huurperiode noodzakelijk worden om veilig verder te kunnen rijden komen voor rekening van VR. VR dient altijd toestemming te geven alvorens een reparatie plaatsvindt.
8.3 Voor de tijd die gemoeid is met reiniging, reparatie, transport en schadeafhandeling rekent VR €60,- per uur.
8.4 De kosten van de door de huurder betaalde reparatiewerkzaamheden worden door VR tegen overlegging van een gespecificeerde nota en een deugdelijk bewijs van betaling vergoed.
8.5 Defect aan het voertuig ontstaan door ondeugdelijk gebruik van het voertuig worden door VR behandeld als schade.
8.6 Indien de huurder aansprakelijk is voor de kosten van de reparatie van het voertuig worden de kosten in rekening gebracht op basis van een offerte uitgebracht door een door VR gekozen leverancier, garage, schadehersteller of anderszins.
8.7 De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig te verhuren, is bepaald op het aantal dagen vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.
8.8 Ingeval de schade niet eenvoudig of snel kan worden gerepareerd, spant VR zich in om een vervangend voertuig beschikbaar te stellen. Blijkt dit in redelijkheid niet mogelijk, geldt de coulanceregeling als hierna onder 9.2 is beschreven.

9 In geval van pech

9.1 VR of een door haar ingeschakelde derde levert – zo nodig ter plaatse – technische assistentie, indien noodzakelijk.
9.2 Indien het voertuig tijdelijk onbruikbaar is, komt VR de huurder tegemoet als volgt:
• VR compenseert de huurder door een tegoedbon ter hoogte van het factuurbedrag ingeval de huurperiode een dag is.
• Indien sprake is van een meerdaagse huurperiode stelt VR alles in het werk om de huurder binnen twee volledige werkdagen te voorzien van vervangend vervoer. De huurder ontvangt vanaf de derde werkdag totdat het voertuig is gerepareerd of de huurperiode is beëindigd een equivalente uitkering in natura in de vorm van een tegoedbon.
9.3 VR is verantwoordelijk voor de kosten van de repatriëring van het voertuig indien het voertuig niet gerepareerd kan worden voor het einde van de huurperiode.
9.4 Afsleep kosten van een niet door VR ingeschakeld bedrijf zijn voor rekening van de huurder.
9.5 Huurder zal in geval van pech of andere calamiteiten alle medewerking aan VR verlenen om ervoor te zorgen dat VR weer in het bezit van het voertuig komt.

10 Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

10.1 Voor rekening van huurder tijdens het gebruik van het voertuig, alle sancties die van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur al aanwezig was.
10.2 Door de autoriteiten aan VR in rekening gebrachte sancties kunnen tot 1 jaar na de verhuur in rekening worden gebracht bij de huurder. VR is gerechtigd hierbij €50,- administratiekosten in rekening te brengen.
10.3 Tijdens het gebruik van het voertuig houdt de huurder zich aan de geldende wet en regelgeving van het land waar de huurder zich op dat moment bevindt. De huurder onthoudt zich met name van ongeoorloofde toegang tot zogeheten milieuzones.

11 Ontbinding van de huur

11.1 VR is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, als blijkt dat:
• De huurder een of meer van de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
• Tijdens de huurperiode omstandigheden blijken die, als VR hiervan op de hoogte was geweest, de huurovereenkomst niet was aangegaan.
11.2 Ontbinding van de huur laat onverlet dat VR recht heeft op volledige vergoeding van kosten en schade voortvloeiend uit de omstandigheden.

12 Reizen, arrangementen en routes

12.1 VR is in beginsel geen touroperator (art. 7:500 BW) noch reisorganisator, maar een v e r h u u r d e r van voertuigen die bemiddelt bij het boeken van of het maken van reserveringen voor accommodaties en overige toeristische diensten.
12.2 Bij voertuigen die door VR worden ingehuurd bij ander verhuurders gelden mogelijk andere Algemene Voorwaarden en een ander Eigen Risico.
12.3 Bij eventuele tekortkomingen, conflicten of andere onregelmatigheden in, bij of door derden als pensions, hotels, transportmaatschappijen of andere leveranciers die arrangementen van VR completeren of mogelijk maken zijn de algemene voorwaarden van deze organisaties van
toepassing.
12.4 Indien met het voertuig een buitenlandse reis wordt ondernomen is de huurder zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de benodigde reisdocumenten.
12.5 De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld ongeacht het tijdstip daarvan.
12.6 VR is niet aansprakelijk voor enig nadeel dat de huurder ondervindt door fouten of onvolledigheden in de door VR beschikbaar gestelde reisprogramma’s en routebeschrijvingen.
12.7 VR is niet aansprakelijk indien inschattingen betreft afstanden, aankomst- en rijtijden en kosten onjuist blijken te zijn.

13 Copyright

13.1 Aan de huurder verstrekte documenten als routekaarten, routeboeken en andere (route)beschrijvingen zijn eigendom van VR en mogen niet aan derden worden verstrek of gekopieerd.
13.2 Indien de huurder door VR verstrekte documenten kopieert en/of gebruikt voor eigen (commercieel) belang is VR gerechtigd hiervoor tot €2500,- per document in rekening te brengen.
13.3 Aan VR verstrekte foto’s of reisverslagen die tijdens de huur van het voertuig zijn gemaakt word

14 Bemiddeling en geschillenregeling

14.1 De bemiddeling en geschillenregeling is uitsluitend van toepassing bij geschillen over de uitlegging of uitvoering van deze standaardbepalingen.
14.2 Bemiddelingsregeling: Indien zich een geschil voordoet zoals omschreven kan huurder dit geschil schriftelijk voorleggen aan een door VR benoemde bemiddelaar. De kosten van de bemiddelaar zijn onderdeel van de bemiddeling.
14.3 Geschillenregeling: Pas als de bemiddelingsregeling geen resultaat heeft opgeleverd kan een

15 Aansprakelijkheid

15.1 VR is deugdelijk en adequaat verzekerd voor schade aan de voertuigen, inzittenden. In het onverhoopte geval van pech, komt VR haar huurder tegemoet als omschreven in artikel 9.
15.2 De aansprakelijkheid van VR is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van VR in het desbetreffende geval dekking biedt.
15.3 VR kan uitsluitend worden aangesproken in geval van een toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de huurovereenkomst.
15.4 Er is uitsluitend sprake van een toerekenbare tekortkoming van VR indien er bij de uitvoering van de overeenkomst geen sprake is van het genot dat van het verhuurde voertuig mag worden verwacht.
15.5 Iedere aansprakelijkheid van VR voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde vakantievreugde, kosten van overnachtingen en reiskosten is uitgesloten.
15.6 VR adviseert de huurder een reisverzekering af te sluiten voor onvoorziene kosten in geval van pech.

16 Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op iedere overeenkomst tussen VR en de huurder is uitsluitend Frans recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen naar aanleiding van de huurovereenkomst dan wel geschillen die daaruit voortvloeien en met de overeenkomst samenhangen zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

17 Tot slot!

17.1 Wij hopen dat u een prettige tijd heeft met onze mooie Vintage Voertuigen.

Met vriendelijke groeten,
Het Vintage Roads Team